Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Žizníkov

Fotografie: blok s připravovanou těžbou štěrkopísku

 

Navazující blok zásob č. 1 na již vytěžený a likvidovaný blok zásob č. 2 (etapa I., II., a posléze i III.).

Mapa - Surovinový informační systém ČGS  chybně vedeno v registru U - vytěžené objekty (nutno zapnout tuto vrstvu)
Číslo ložiska: D-501560002
Obec: Česká Lípa
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: Ing. Milan Tichý - Inženýrské stavby VOKA
Objem těžby: 0 (rok 2022)
Střety:
  • přírodní památka - Žizníkov (kategorie PP)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský
  • NATURA 2000 - Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady (kategorie ptačí oblast)
  • významný krajinný prvek - VKP 45 - Louka v nivě Ploučnice

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Jedná se o dotěžbu navazujícího bloku zásob č. 1 na již vytěžený a likvidovaný blok zásob č. 2 (etapa I., II., a posléze i III.). Jednalo by se o doplňkovou občasnou těžbu nízkého ročního objemu pro případnou saturaci deficitní Českolipské oblasti.
Plánováno do malotěžby bloku č. 1 ložiska č. 5015600/1 - jedná se o dotěžbu navazujícího bloku zásob na etapu III. Žizníkov a na již vytěžený a likvidovaný blok (etapy I. a II.).
S pokračováním těžby bloku č. 1 ložiska Žizníkov počítá (v rozsahu stanoveného územním rozhodnutím č.j. výst/7726/59–154/24c ze dne 16. 12. 1959 - ochrana ropuchy krátkonohé) i Plán péče o PP Pískovna Žizníkov.
Se zbývajícím doposud netěženým blokem zásob navazujícím na již vytěženou část bloku č. 2 nevýhradního ložiska Žizníkov uvažovat z pohledu ochrany přírody (populace ropuchy krátkonohé) po roce 2018.

Opatření B.4.40.  Umožnit dotěžení zbytkových zásob nevýhradního ložiska Žizníkov – bloku č. 1 (na parcele 701/1 v k.ú. Žizníkov) navazující na vytěženou  I. a II. etapu a posléze i na III. dotěžovanou etapu, a to v souladu s Plánem péče o PP Pískovna Žizníkov a ochranou přírody (populace ropuchy krátkonohé). Jedná se o doplňkovou malotěžbu navazující na již vytěženou část bloků zásob č. 2 (I. a II. a posléze i III. etapu Žizníkov) nevýhradního ložiska Žizníkov. Těžbu realizovat o nízkých ročních objemech pro potřebnou saturaci deficitního území českolipské oblasti na betonářské štěrkopísky.