Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Databáze ložisek nerostných surovin v Libereckém kraji


Vysvětlení pojmů a zkratek

ČR Česká republika
ČGS Česká geologická služba
DP dobývací prostor
EIA hodnocení vlivu záměru na životní prostředí
EVL evropsky významná lokalita
CHKO chráněná krajinná oblast
CHLÚ chráněné ložiskové území
CHOPAV chráněná oblast přirozené akumulace vod
OBÚ obvodní báňský úřad
OP ochranné pásmo
PP přírodní památka
POPD plán otvírky, přípravy a dobývání
PUPFL pozemky určené k plnění funkce lesa
ÚSES územní systém ekologické stability
VKP významný krajinný prvek
ZCHÚ zvláště chráněné území
ZPF zemědělský půdní fond