Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Zahrádky-Srní

Letecký snímek: rezervní blok ložiska Zahrádky-Srní

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3264800
Obec: Česká Lípa, Provodín
Surovina: Sklářské a slévárenské písky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Srní u České Lípy III (26480000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Sosnová (stupeň II)
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Opatření B.3.6.  Netěžená ložiska sklářských a slévárenských surovin v návrhovém období do roku 2030 ponechat jako dlouhodobou rezervu a pokud možno nezahajovat novou otvírku na tzv. zelené louce. Pouze na ložiskách Zahrádky – Srní s CHLÚ Srní u České Lípy III a Srní-Okřešice s CHLÚ Srní I stanovit dobývací prostor (popř. rozšíření stávajícího dobývacího prostoru Okřešice v rozsahu CHLÚ Srní I na výhradním ložisku Srní-Okřešice) s tím, že povolení hornické činnosti a následná otvírka na těchto ložiskách bude zahájena až po dotěžení zásob a definitivním ukončení rekultivace ve stávajících dobývacích prostorech Provodín II, Veselí a Okřešice. V případě využití ložisek je třeba dbát na ochranu EVL Jestřebsko-Dokesko.

Opatření B.3.8. Zajistit dostatečnou územní ochranu nad zbývajícími prognózními zdroji slévárenských a sklářských písků s potenciálem budoucího geologického průzkumu (např. Srní-Kraví hora, Jestřebí-Žižkův vrch, Zahrádky-Srní, Obora-Bezděz-Okna apod.).

Opatření B.3.10.  Za územní rezervu považovat zbývající zásoby na výhradním ložisku slévárenských a sklářských písků Srní – Okřešice v CHLÚ Srní I., na výhradním ložisku slévárenských písků Zahrádky – Srní v CHLÚ Srní u České Lípy III a na výhradním ložisku slévárenských písků Holany v CHLÚ Holany.