Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Záhoří-Proseč

Současná povrchová těžba - zbytkové zásoby v závěrných svazích lomu.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-3100601
Obec: Záhoří
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: Kozákov - družstvo
Objem těžby: 0 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: ložisko prakticky dotěženo, zbytkové zásoby v závěrných svazích lomu, bez možnosti dalšího rozšíření a zahloubení
Střety:
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Dotěžované ložisko bez možnosti dalšího rozšíření a zahloubení. Probíhá těžební a sanační činnost - před ukončením. Jednání s organizací o možném zrušení DP.

Opatření B.4.6.  V rámci dotěžení zbytkových zásob zahloubením ložiska Záhoří-Proseč na kótu 434 m n. m. a následné rekultivace těžbou dotčeného území zachovat nad podložní horninou 1 m mocnou ochrannou lávku a tím zamezit obnažení podložních tufů a zvodnělých štěrkopísků. V případě narušení hladiny podzemní vody zajistit podrobný hydromonitoring a stanovit ochranná opatření proti možnosti znečistění a úbytku vydatnosti okolních jímacích zdrojů a případně kompenzovat náhradu škod vzniklých těžebním a úpravárenským provozem. 

Opatření B.4.8.   Po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiskách Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč, Chlum-Maršovický vrch (Újezd) a dále Studenec u Horek a Cidlina-Doubravice řádně vytěžené prostory rekultivovat podle schváleného plánu sanace a rekultivace dle platné legislativy. Doporučujeme v rámci rekultivace zachovat obnažené skalní odkryvy s unikátními geologickými útvary, pro demonstraci vulkanologických fenoménů, které mohou být zpřístupněné v rámci Geoparku.  Obnažené těžební stěny a prostory spíše revitalizovat než rekultivovat, tj. využívat přírodních procesů pro dosažení reliéfově a biotopově různorodého prostředí a více praktikovat přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území (s maximálním uplatněním přirozené sukcese) využívající přírodních procesů za účelem vytvoření přírodně hodnotných ekosystémů; pouze v ojedinělých případech po detailnější analýze potenciálních rizik zvážit možnosti částečného zavezení vytěžených prostor inertními materiály (lom Tachov u Doks).