Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Tachov u Doks

Současná povrchová těžba - dotěžované ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3021400
Obec: Tachov
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Tachov (70145), Tachov I (70967), Tachov II (71004)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s., Liberec
Objem těžby: 30 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: max. 5-10 let, bez možnosti dalšího zahloubení nebo rozšíření
Chráněné ložiskové území: Tachov u Doks (21400000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s probíhající těžební a sanační činností - před ukončením. Probíhají jednání s organizací o možném zrušení DP, podklady na naučnou stezku.

Opatření B.4.8.   Po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiskách Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč, Chlum-Maršovický vrch (Újezd) a dále Studenec u Horek a Cidlina-Doubravice řádně vytěžené prostory rekultivovat podle schváleného plánu sanace a rekultivace dle platné legislativy. Doporučujeme v rámci rekultivace zachovat obnažené skalní odkryvy s unikátními geologickými útvary, pro demonstraci vulkanologických fenoménů, které mohou být zpřístupněné v rámci Geoparku.  Obnažené těžební stěny a prostory spíše revitalizovat než rekultivovat, tj. využívat přírodních procesů pro dosažení reliéfově a biotopově různorodého prostředí a více praktikovat přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území (s maximálním uplatněním přirozené sukcese) využívající přírodních procesů za účelem vytvoření přírodně hodnotných ekosystémů; pouze v ojedinělých případech po detailnější analýze potenciálních rizik zvážit možnosti částečného zavezení vytěžených prostor inertními materiály (lom Tachov u Doks).