Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Syřenov

Letecký snímek: rozsah ložiska černého uhlí v oblasti syřenovské pánve

 

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3198000
Obec: Syřenov, Nová Ves nad Popelkou, Bělá, Svojek
Surovina: Uhlí
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Syřenov (19800000)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Cidlina (stupeň III), HS-1 (stupeň I a II), Krsmol (stupeň I a II), U Trati (stupeň I a II)
  • ZPF - 1. a 2. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • ÚSES - Kumburk (kategorie regionální biocentrum, regionální biokoridor)
  • Geopark Český ráj
  • záplavové území - Q 100, Oleška - do Jizery

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Na území Libereckého kraje je vyhodnoceno a evidováno jediné ložisko energetického černého uhlí Syřenov, klasifikované pouze v nebilančních zásobách. S využitím ložiska se v dlouhodobém horizontu nepočítá. Zásoby uhlí na ložisku jsou relativně nízké, takže otvírka klasickým báňským způsobem včetně následné ekologické zátěže není vůbec reálná. Z posouzení těžitelnosti podzemním zplynováním (na základě propustnosti nadložních hornin, zvodnění sloje, tektonického porušení sloje a těžitelných zásob) vyplývá, že ložisko vyhovuje pouze pro tlakové podzemní zplynování.

Opatření B.1.18. S využitím zásob černého uhlí na ložisku Syřenov a prognózních zdrojích Roudnická pánev v žádném případě v dlouhodobém horizontu nepočítat, a to i z důvodů převažujících závažných střetů zájmů spojených zejména s ochranou podzemních vod a z důvodů závažných vlivů na povrch (antropogenní uloženiny, vznik poklesové kotliny, odkališť, odvalů apod.), včetně synergie s požadavky na nové přepravní trasy pro hlušiny, těženou surovinu a rekultivace postižených území.

Opatření B.1.19.  Úvahy o případné otvírce ložiska v daleké budoucnosti podmínit vyřešením střetů zájmů s ochranou významných křídových zvodní v nadloží, vytipováním vhodných ploch, zvýšením stupně prozkoumanosti a analýzou báňsko-technických podmínek ve vztahu k hloubkám a očekávaným výronům plynů (CO2).