Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Studenec u Horek

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-5230700
Obec: Studenec
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: ZETKA Strážník, a. s., Studenec
Objem těžby: 42 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: 5-7 let, po navýšení objemu zásob a povolení ČPHZ se prodlouží životnost o 10 let
Střety:
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko využívané s plánovaným rozšířením. V rámci projednávané změny územního plánu č. 2 obce Studenec požádala těžební organizace o rozšíření území určeného pro pokračování těžby. Toto rozšíření by prodloužilo životnost ložiska stavebního kamene o dalších 7 až 10 let podle rozsahu povoleného rozšíření.

Opatření B.4.4. Za územně stabilizované ložisko považovat nevýhradní ložisko Studenec u Horek produkující melafyrové drtě v kvalitativních třídách většinou vhodných pouze na posypy lesních a polních cest. Nadále počítat s dalším plánovaným rozvojem dobývání na ložisku Studenec u Horek v souvislosti s jeho rozšířením a navýšením disponibilních zásob v souladu s projednávaným územním plánem obce Studenec – změna č. 2. Další lokalitou je malý dotěžovaný kamenolom Cidlina-Doubravice, kde se rovněž produkují melafyrové drtě a štěrkodrtě nízké kvality vhodné většinou na posypy a podsypy místních komunikací. Při dotěžování ložiska Cidlina-Doubravice minimalizovat zásahy do EVL Kozlov-Tábor a především porostů květnatých bučin. V rámci rekultivací podporovat přirozenou sukcesi.

Opatření B.4.8.   Po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiskách Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč, Chlum-Maršovický vrch (Újezd) a dále Studenec u Horek a Cidlina-Doubravice řádně vytěžené prostory rekultivovat podle schváleného plánu sanace a rekultivace dle platné legislativy. Doporučujeme v rámci rekultivace zachovat obnažené skalní odkryvy s unikátními geologickými útvary, pro demonstraci vulkanologických fenoménů, které mohou být zpřístupněné v rámci Geoparku.  Obnažené těžební stěny a prostory spíše revitalizovat než rekultivovat, tj. využívat přírodních procesů pro dosažení reliéfově a biotopově různorodého prostředí a více praktikovat přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území (s maximálním uplatněním přirozené sukcese) využívající přírodních procesů za účelem vytvoření přírodně hodnotných ekosystémů; pouze v ojedinělých případech po detailnější analýze potenciálních rizik zvážit možnosti částečného zavezení vytěžených prostor inertními materiály (lom Tachov u Doks).