Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Srní-Okřešice

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3089400
Obec: Česká Lípa, Provodín, Sosnová, Zákupy
Surovina: Sklářské a slévárenské písky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Okřešice (60330)
Název organizace: Provodínské písky, a. s.
Objem těžby: 192 tis. t (sklářské písky), 382 tis. t (slévárenské písky) - rok 2022
Životnost zásob: sklářské písky: 80-100 let (životnost vytěžitelných zásob), max. 6 let (životnost zásob v POPD); slévárenské písky: kolem 50-80 let
Chráněné ložiskové území: Srní (08940000), Srní I (08940001), Srní II (08950000)
Střety:
  • CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (zonace III)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Česká Lípa jih (stupeň II), Sosnová (stupeň II)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský, les ochranný
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Jestřebsko-Dokesko

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s probíhající těžební a rekultivační činností.
Ložiska Srní-Okřešice a Srní 2 - Veselí a Holany se nacházejí v ochranném pásmu využívaných vodních zdrojů Česká Lípa – jih, Sosnová a v CHOPAV Severočeská křída. Značná část velmi kvalitní suroviny ve spodní etáži zůstává nevytěžena a životnost ložisek se velmi zkracuje. Lze předpokládat, že za podmínky rozsáhlého monitoringu podzemních a povrchových vod a jejich chemismu, jehož součástí bude i podrobný geologický a hydrogeologický doprůzkum, geofyzikální průzkum a tvorba hydraulického modelu, by bylo možno za jistých podmínek a přísných bezpečnostních a hygienických opatření dobývat velmi kvalitní zásoby sklářské suroviny na výhradním ložisku Srní-Okřešice v DP Okřešice pod hladinou podzemní vody.

Opatření B.3.1.  Vzhledem k předpokládané dlouhodobé využitelnosti stávajícího DP Okřešice na výhradním ložisku Srní-Okřešice, v návrhovém období do roku 2030 není nutno řešit rozšíření DP Okřešice.

Opatření B.3.4.  Na části bloků zásob využívaného ložiska Srní-Okřešice v DP Okřešice doporučujeme revidovat výškovou úroveň těžby nad hladinou podzemních vod, a to z důvodů, že významná část velmi kvalitních zásob suroviny se nachází pod touto úrovní. Přestože ve vztahu k jednoznačné prioritě ochrany významných zdrojů podzemní vody k vodárenským účelům v dotčeném území jde o opatření legitimní, doporučujeme připustit v dotčeném území (OPVZ Česká Lípa – jih a Sosnová) těžbu pod stanovenou kótu báze těžby, a to za podmínky rozsáhlého monitoringu podzemních a povrchových vod a jejich chemismu, jehož součástí bude i podrobný geologický a hydrogeologický doprůzkum, geofyzikální průzkum a tvorba hydraulického modelu při dodržování přísných bezpečnostních a hygienických opatření. Přijatelnou metodou dobývání se jeví tzv. „kazetový“ způsob malého plošného rozsahu s bází těžby nízko nad hladinou podzemní vody s tím, že po ukončení dobývání využívané „kazety“, se těžebna s vodní plochou zasype méně vhodnou (nekvalitní)výklizovou sklářskou a slévárenskou surovinou. Prohloubení povolené báze těžby bude možné pouze v případě regionální poptávky převyšující využitelnou roční kapacitu těžby v regionu, a především za zcela nepochybného vyloučení rizika negativního ovlivnění kvalitativních či kvantitativních charakteristik podzemních vod. 

Opatření B.3.6.   Netěžená ložiska sklářských a slévárenských surovin v návrhovém období do roku 2030 ponechat jako dlouhodobou rezervu a pokud možno nezahajovat novou otvírku na tzv. zelené louce. Pouze na ložiskách Zahrádky – Srní s CHLÚ Srní u České Lípy III a Srní-Okřešice s CHLÚ Srní I stanovit dobývací prostor (popř. rozšíření stávajícího dobývacího prostoru Okřešice v rozsahu CHLÚ Srní I na výhradním ložisku Srní-Okřešice) s tím, že povolení hornické činnosti a následná otvírka na těchto ložiskách bude zahájena až po dotěžení zásob a definitivním ukončení rekultivace ve stávajících dobývacích prostorech Provodín II, Veselí a Okřešice. V případě využití ložisek je třeba dbát na ochranu EVL Jestřebsko-Dokesko.