Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Srní 2-Veselí

Dřívější povrchová těžba.
Těžba ukončená, prostor řádně rekultivován.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3089500
Obec: Zákupy, Provodín
Surovina: Sklářské a slévárenské písky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Veselí (60287)
Název organizace: Provodínské písky, a. s.
Chráněné ložiskové území: Srní II (8950000)
Střety:
  • CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (zonace III)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Česká Lípa jih (stupeň II), Sosnová (stupeň II)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský, les ochranný
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Jestřebsko-Dokesko

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s ukončenou těžbou, prostor řádně lesnicky rekultivován.

Opatření B.3.2.  Využívání stávajících ložisek považovat za územně stabilizované a nezahajovat další nové otvírky ložisek v návrhovém období do roku 2030; zbývající nedotěžené bloky zásob v CHLÚ Srní 2 považovat za územní rezervu.