Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Smrčí 2 a 3

Současná povrchová těžba - dotěžované ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3021700
Obec: Záhoří
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Smrčí (70750)
Název organizace: CEMEX Sand, k. s.
Objem těžby: 97 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: max. 1-2 roky, po navýšení objemu v navazujícím nevýhradním ložisku Smrčí 4 o 860 tis. m3 geologických zásob se může prodloužit do max. 8 let
Chráněné ložiskové území: Záhoří (02170000)
Střety:
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko dotěžované, naváže na nevýhradní blok nebilančních zásob ložiska Smrčí 4. V případě navýšení geologických zásob o 860 tis. m3 a povolení těžby na nevýhradním ložisku Smrčí 4 za hranicí DP v CHLÚ Záhoří se může životnost ložiska prodloužit max. do 10 let, bez další možnosti rozšíření. Z důvodu nastaveného limitu roční těžby se nemůže překročit ani výroba kameniva ani přeprava více než 100 tis. m3  za rok. Na tomto kamenolomu se sice plánuje na malé ploše rozšíření těžby směrem k jihu do nevýhradního ložiska Smrčí 4 za hranicí DP Smrčí v CHLÚ Záhoří, a to na základě geologickým průzkumem nově ověřených nebilančních zásob, ale tyto objemy jsou velmi nízké a jejich kvalita nemusí být lepší než v současnosti dotěžované partie v DP Smrčí. Využitelnost dalších nebilančních zásob a pokračování těžby ložiska Smrčí 2 a 3 ověřeného dodatkovým geologickým průzkumem za hranicí DP Smrčí (tzn. nové nevýhradní ložisko Smrčí 4) je významně limitována nastavenou bází těžby v úrovni 441 m n. m.

Opatření B.4.8.   Po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiskách Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč, Chlum-Maršovický vrch (Újezd) a dále Studenec u Horek a Cidlina-Doubravice řádně vytěžené prostory rekultivovat podle schváleného plánu sanace a rekultivace dle platné legislativy. Doporučujeme v rámci rekultivace zachovat obnažené skalní odkryvy s unikátními geologickými útvary, pro demonstraci vulkanologických fenoménů, které mohou být zpřístupněné v rámci Geoparku.  Obnažené těžební stěny a prostory spíše revitalizovat než rekultivovat, tj. využívat přírodních procesů pro dosažení reliéfově a biotopově různorodého prostředí a více praktikovat přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území (s maximálním uplatněním přirozené sukcese) využívající přírodních procesů za účelem vytvoření přírodně hodnotných ekosystémů; pouze v ojedinělých případech po detailnější analýze potenciálních rizik zvážit možnosti částečného zavezení vytěžených prostor inertními materiály (lom Tachov u Doks).