Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Provodín

Letecký snímek: situace rekultivovaných bloků zásob ložiska sklářských a slévárenských písků Provodín

 

Dřívější povrchová těžba - těžba ukončená, prostor řádně rekultivován.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3089600
Obec: Provodín
Surovina: Sklářské a slévárenské písky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Provodín I (60262), Provodín II (71069)
Název organizace: Provodínské písky, a. s.
Chráněné ložiskové území: na zbývajícím jižním bloku zásob sklářské suroviny (jižně od obce Provodín) není CHLÚ
Střety:
  • CHKO Kokořínsko - Máchův kraj (zonace III a IV)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Česká Lípa jih (stupeň II)
  • PUPFL - les hospodářský, les ochranný
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Jestřebsko-Dokesko
  • významný krajinný prvek - VKP č. 42 - Stará pískovna

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s ukončenou těžbou, prostor řádně lesnicky rekultivován. Na zbývajícím jižním bloku zásob sklářské suroviny (jižně od obce Provodín) není CHLÚ.
Těžba sklářských písků v oblasti je průmyslovým odvětvím s dlouhodobou tradicí, vlastní průmyslové dobývání bylo na ložisku Provodín zahájeno už v roce 1914. Spolu s ložiskem Střeleč tvoří zdejší ložiska sklářského písku významnou surovinovou základnu pro domácí sklářský průmysl i pro sklářský průmysl v okolních zemích, zejména na Slovensku, v Rakousku a v Německu. 

Opatření B.3.7.  Zajistit dostatečnou územní ochranu formou CHLÚ nad zbývajícím blokem zásob výhradního ložiska slévárenských a sklářských písků Provodín, nacházející se JV od města Provodín s potenciálem budoucí otvírky.

Úkol č.7: Dořešit a stanovit CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách
Dořešit stanovení CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách zejména na 5 samostatně oddělených blocích výhradního ložiska cihlářské suroviny Jablonné v Podještědí-Dubnice (č. 3089200), na celém výhradním ložisku cihlářské suroviny Janovice-Dubnice (č. 3207400), na výhradním ložisku vyhrazeného nerostu – sklářském a slévárenském písku Provodín (č. 3089600), na výhradním ložisku stavebního kamene Jítrava (č. 3242700).