Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Předlánce-Andělka

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3129000
Obec: Višňová
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Předlánce-Andělka (12900000)
Střety:
  • přírodní rezervace  - Meandry Smědé (kategorie OP)
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • ÚSES - Meandry Smědé (kategorie regionální biocentrum)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Smědá
  • významný krajinný prvek
  • záplavové území - Q 100, Smědá
  • NIVA
     
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, rezervní, výrazné střety zájmů.

Opatření B.4.56. Ložiska, která zaujímají významnější, doposud nevyřešené až ve své podstatě neřešitelné střety zájmů, ponechat jako surovinové rezervy. Jedná se o ložiska Frýdlant, Dětřichov, Předlánce-Andělka, Bulovka, Pelechov-Železný Brod, západní samostatně oddělený blok zásob výhradního ložiska Bílý Kostel, ložiska Česká Lípa-Dubice apod.).