Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Mimoň (akce Ploučnice)

Letecký snímek: nebilancované ložisko štěrkopísku Mimoň (akce Ploučnice)

 

Dva samostatně oddělené bloky zásob. V současnosti západní blok pokryt solární elektrárnou.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS  nutno zapnout vrstvu N-nebilancované zdroje
Číslo ložiska: N-5042700
Obec: Mimoň, Ralsko
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Nevýhradní
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko plánované do těžby se dvěma samostatně oddělenými bloky zásob. V současnosti je na území fotovoltaika, není doposud soulad využití ložiska s ÚPD, není zpracovaná EIA. Dostatečné a kvalitní objemy vytěžitelných zásob.

Opatření B.4.44.  Nové otvírky připravovat s ohledem na stávající prokázané dotěžované zdroje – vzhledem k postupnému úbytku zásob štěrkopískových surovin kolem roku 2020-2025 se doporučují nové otvírky ložisek štěrkopísků. Za velmi perspektivní ložiska k budoucímu využití v návrhovém období 2018-2030 se jeví výhradní ložiska Bohatice s  DP Pertoltice pod Ralskem, Arnoltice-Pertoltice s DP Dolní Pertoltice, v krajním případě i ložisko Mimoň-Ploučnice. K využití se rovněž navrhuje surovinově významné ložisko Krásný Les–Raspenava s DP Krásný Les I, je však nezbytné dořešit střety zájmů. Při splnění přísných podmínek dopravní přístupnosti je v krajním případě využitelný i východní samostatně oddělený blok výhradního ložiska Bílý Kostel. Při případné přípravě těžby na ložisku Mimoň-Ploučnice směřovat těžbu na části ložiska mimo území EVL Horní Ploučnice, přednostně využít západní část ložiska.

Opatření B.4.53.  V návrhovém období 2025–2030 počítat rovněž s náhradním řešením spočívajícím v uvedení do provozu nového ložiska nevyhrazeného nerostu Mimoň-Ploučnice (s dostatečnými a kvalitními objemy vytěžitelných zásob štěrkopísků s vysokými objemy hrubých frakcí 4–8–16 mm). Výhodou využití tohoto ložiska je jeho umístění jižně od města Mimoň, tj. v deficitní oblasti štěrkopísku. Případnou těžbu směřovat na části ložiska mimo území EVL Horní Ploučnice, přednostně využít západní část ložiska.