Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Kryštofovo Údolí

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3195300
Obec: Kryštofovo Údolí, Liberec
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Kryštofovo Údolí (19530000)
Střety:
  • národní přírodní rezervace - Karlovské bučiny (kategorie OP)
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Důl (stupeň II),  Pila I (stupeň I), Pila (stupeň II)
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský, les ochranný
  • ÚSES - Karlovské bučiny

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s výraznými střety zájmů z hlediska ochrany přírody a zdrojů podzemních vod.