Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Košťálov-Stružinec

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3217300
Obec: Košťálov, Stružinec, Lomnice nad Popelkou
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Košťálov I (70060)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s., Liberec
Objem těžby: 322 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: nad 20 let
Chráněné ložiskové území: Košťálov II (06740000)
Střety:
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko patří k nejvýznamnějším v kraji, probíhá těžební a sanační činností v rozsahu povolené HČ na celé ploše DP na kótu 390 m n. m., a to zejména z důvodu potřebného využití kvalitnějších nižších etáží poměrně homogenního stavebního kamene – doleritu. Hornická činnost je v DP Košťálov I povolena v celé jeho ploše. Další rozšíření DP není plánováno. Vedle Bezděčína patří k jediným ložiskům v kraji, jejichž životnost zásob je vyšší než 10 let. Lom Košťálov-Stružinec je výrazně limitován z pohledu dopravy. Technologická kapacita kamenolomu je rovněž na samotné limitní hranici roční produkce a rovněž nelze navyšovat už tak zvýšenou nákladní automobilovou zátěž v exponovaném území obcí Stružinec, Košťálov, popř. Lomnice nad Popelkou aj.

Opatření B.4.25.   Na území Semilska umožnit hospodárné využití veškerých zásob výhradního ložiska stavebního kamene Košťálov-Stružinec v DP Košťálov I v rozsahu povolené hornické činnosti se zahloubením na kótu 390 m n. m. na úkor zahájení zcela nových otvírek ložisek (např. výhradního ložiska Hořensko se stanoveným DP apod.) v okrese Semily. V případě rozšíření DP Košťálov I v CHLÚ Košťálov II realizovat kompenzační opatření za zvýšené limity synergických a kumulativních vlivů (dopravní zatížení, hluk, prašnost) a preferovat přepravu suroviny železniční dopravou a snížit tak limit intenzity nákladní automobilové dopravy v okolních obcích.

Opatření B.4.26.    Zahlubování těžby v DP Košťálov I a další plošné rozšiřování hornické činnosti v rámci CHLÚ Košťálov II na kótu 390 m n. m podmínit zpracováním podrobného hydrogeologického průzkumu a seismických měření vlivu trhacích prací s realizací všech potřebných opatření a monitoringu, kterými musí být prokázána minimalizace potenciálních rizik a ovlivnění přiléhajícího I. a II. ochranného pásma vodního zdroje Želechy (tj. prameniště podzemních vod Želechy dle rozhodnutí Ministerstva stavebnictví ČSR zn. DP-7322/85 ze dne 21. prosince 1985 o stanovení dobývacího prostoru Košťálov I). Pokračování hornické činnosti zahloubením a dalším plošným rozšiřováním DP Košťálov I v CHLÚ Košťálov II může být spojeno s rizikem ohrožení vodohospodářsky významné a využívané akumulace podzemní vody pro zásobování města Lomnice nad Popelkou, začleněné do I. a II. ochranného pásma vodního zdroje Želechy - vrtu LZ-1 a studny SŽ-1, ve které se výslovně zakazuje těžba zemních hmot a nerostných surovin, zřizování kamenolomů, skládek odpadů apod.