Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jítrava

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3195900
Obec: Rynoltice, Bílý Kostel nad Nisou
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Jítrava (19590000)
Střety:
  • přírodní rezervace - Velký Vápenný (kategorie OP)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les zvláštního určení
  • ÚSES - Vápenný (kategorie regionální biocentrum)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Západní jeskyně
  • přírodní park Ještěd

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

V návrhovém období do roku 2030 nelze počítat s využitím ložiska.