Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jítrava

Dosud netěžené ložisko štěrkopísků ledovcového původu. 

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: D-5283800
Obec: Rynoltice
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Nevýhradní
Název organizace: České štěrkopísky, s. r. o.
Střety:
  • CHKO Lužické hory (zonace III)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Jítrava SčVK (stupeň I a II)
  • ZPF - 1. a 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nově geologickým průzkumem ověřené nevýhradní ložisko štěrkopísků.
S využitím ložiska Jítrava se v současné době nepočítá, jedná se o rezervní ložisko za ukončenou těžbu na nevýhradních ložiskách   Rynoltice 2 a Oldřichov u Hrádku, popř. na výhradním ložisku Grabštejn.
Významné perspektivní ložisko štěrkopísků, při roční kapacitě cca 200-300 tis. tun se životnost zásob pohybuje cca 25-30 let.
Doposud není soulad využití ložiska s územně-plánovací dokumentací a není zpracovaná EIA.

Opatření B.4.51.  Nevýhradní ložisko Jítrava evidovat jako surovinovou rezervu za postupně dotěžované nevýhradní ložisko Rynoltice 2, popř. za dotěžovaná výhradní ložiska Grabštejn, Oldřichov u Hrádku nad Nisou a popř. Chotyně 2-Václavice. S využitím ložiska štěrkopísků Jítrava s dostatečnou kapacitou a kvalitou suroviny se v současné době nepočítá. Nezbytnou podmínkou před zahájením využití bude podrobný hydrogeologický průzkum vlastního ložiska.