Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jesenný-západ

Dosud netěžené ložisko zemědělských vápenců.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3178800
Obec: Jesenný
Surovina: Karbonáty pro zemědělské účely
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Jesenný III (17880000)
Střety:
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský, les ochranný
  • ÚSES - Údolí Jizery a Kamenice (kategorie nadregionální biocentrum)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Údolí Jizery a Kamenice
  • záplavové území - Q 100, Kamenice