Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Jesenný-Skalka

Fotografie: Stěna v lomu na dolomit v netěženém dobývacím prostoru

 

Dřívější povrchová těžba, ložisko v zajištění.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3102501
Obec: Jesenný
Surovina: Kámen pro hrubou a ušlechtilou výrobu
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Jesenný (70652)
Název organizace: LOM Jesenný, a. s.
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - JS-1 (stupeň II)
  • ÚSES - Údolí Jizery a Kamenice (kategorie nadregionální biocentrum)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Údolí Jizery a Kamenice
  • PUPFL - les zvláštního určení

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, v plánu zajištění, plánována občasná těžba. 
Těžba na ložisku Jesenný-Skalka se stanoveným DP Jesenný byla pozastavena. Surovinu lze v návrhovém období využít i jako kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu.
Jedná se o jediné ložisko dolomitů v kraji, se kterým se počítá k využití.

Opatření B.3.17.    V návrhovém období doporučit k využití v minulosti roztěžené ložisko vápencového dolomitu Jesenný-Skalka s DP Jesenný, a to i pro výrobu kamene pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu. Při využití ložiska přednostně využít části mimo území EVL Jizera – Údolí Kamenice