Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Horní Řasnice

Fotografie: Roztěžená část ložiska štěrkopísku v dobývacím prostoru

 

Současná povrchová těžba, 2 rezervní bloky v CHLÚ.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3001000
Obec: Horní Řasnice
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Horní Řasnice (70118)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Objem těžby: 17 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: cca 30-40 let
Chráněné ložiskové území: Horní Řasnice (00100000)
Střety:
  • přírodní památka - Kamenný vrch (kategorie OP)
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Frýdlant-Řasnice (stupeň II a III)
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - kategorie regionální biokoridor
  • záplavové území - Q 100, Řasnice

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko s probíhající těžební a rekultivační činností. Vysoká životnost zásob - u průmyslových zásob se jedná o 80 až 140 let, u zásob v POPD dokonce o více než 100 let.