Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Holany

Dosud netěžené ložisko.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3265500
Obec: Holany
Surovina: Sklářské a slévárenské písky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Holany (26550000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Kvítkov (stupeň II)
  • ZPF - 1. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • významný krajinný prvek
  • NIVA

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložiska Srní-Okřešice a Srní 2 - Veselí a Holany se nacházejí v ochranném pásmu využívaných vodních zdrojů Česká Lípa – jih, Sosnová a v CHOPAV Severočeská křída. Značná část velmi kvalitní suroviny ve spodní etáži zůstává nevytěžena a životnost ložisek se velmi zkracuje.

Opatření B.3.10.  Za územní rezervu považovat zbývající zásoby na výhradním ložisku slévárenských a sklářských písků Srní – Okřešice v CHLÚ Srní I., na výhradním ložisku slévárenských písků Zahrádky – Srní v CHLÚ Srní u České Lípy III a na výhradním ložisku slévárenských písků Holany v CHLÚ Holany.