Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Hamr pod Ralskem

Fotografie: Současný stav po sanaci - památník na místě jámy č.3 dolu Hamr

 

Dřívější těžba (různými způsoby).

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3240500
Obec: Hamr na Jezeře, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Osečná
Surovina: Radioaktivní suroviny
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Hamr pod Ralskem I (10069), Hamr pod Ralskem II (10070), Hamr pod Ralskem III (10072)
Název organizace: Diamo, s. p., Stráž p. R.
Chráněné ložiskové území: jižní část bloků zásob ložiska Hamr pod Ralskem (jižní část Hamru II – Lužice) nepokrytá CHLÚ
Střety:
  • přírodní památka - Široký kámen (kategorie OP), Děvín a Ostrý (kategorie OP), Rašeliniště Černého rybníka (kategorie OP), Divadlo (kategorie OP)
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Dolánky (stupeň III),  tábor Chemopetrol (stupeň I)
  • ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů a lázeňských míst (OP přír. léč. zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře)
  • ZPF  - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský
  • ÚSES - Jelení vrchy a Chrastenský vrch (kategorie regionální biocentrum, nadregionální biokoridor, regionální biokoridor)
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Horní Ploučnice
  • Geopark Ralsko
  • záplavové území - Q 100, Ploučnice; Ještědský potok

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Z hlediska zásob patří k nejvýznamnějším ložiskům uranových rud, v letech 1972–1993 zde probíhala kombinovaná hlubinná těžba a těžba loužením. Likvidace byla zahájena v roce 1995, technická likvidace podzemí dokončena v roce 2001. Těžba na Dole Hamr II nebyla nikdy zahájena a důl byl dán do likvidace v roce 1988. Dle rozhodnutí ministerstva hospodářství ČR z roku 1996, byly veškeré zbytkové zásoby převedeny do kategorie zásob nebilančních.
V současné době je podzemí dolu zlikvidováno. Část objektů úpravny je využívána pro technologii sanace ložiska po chemické těžbě. Odkaliště je připravováno pro další využití v rámci sanace ložiska Stráž pod Ralskem.
Jižní část bloků zásob ložiska (jižní část Hamru II - Lužice) není pokrytá CHLÚ. 

Úkol č.7: Dořešit a stanovit CHLÚ na nepokrytých výhradních ložiskách: 
Zásoby ložiska radioaktivní suroviny Hamr pod Ralskem (č. 3240500) (v jižní části ložiska, tj. v části Hamr II-Lužice) byly schváleny v roce 1987 na zasedání Komise pro klasifikaci zásob. Chráněné ložiskové území Stráž pod Ralskem bylo stanoveno rozhodnutím OBÚ Liberec 3477/89 ze dne 22. 1. 1990. Jižní část ložiska Hamr pod Ralskem (jižní část Hamru II-Lužice) v tomto CHLÚ není. V souladu se Surovinovou politikou ČR a s usnesením Vlády ČR (ze dne 11. října 2017 č. 713 ke Zprávě o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických a superstrategických surovin Evropské unie a některých dalších surovin) navrhujeme rozšířit CHLÚ Stráž pod Ralskem tak, aby pokrývalo celé ložisko Hamr pod Ralskem a zajistilo tak důslednou ochranu tohoto ložiska.

 

Další informace:

Fotografie po ukončení těžby před sanací:
https://www.zdarbuh.cz/hornictvi-v-obrazech/foto/fotogalerie-dul-hamr-i-1/