Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Grabštejn

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3000100
Obec: Hrádek nad Nisou, Chotyně
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Grabštejn (70057), Václavice II (71015)
Název organizace: ZAPA beton, a. s.
Objem těžby: 109 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: do 5 let (v případě využití DP Grabštejn), max. 7 let (v DP Václavice II)
Chráněné ložiskové území: Václavice III (00010003)
Střety:
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Uhelná - vrt U-1 a Uh-1 (stupeň II a III)
  • ZPF - 1. a 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Na ložisku probíhá těžební a rekultivační činnost - těsně před ukončením. Patří k nejvýznamnějším výhradním ložiskům štěrkopísku v Libereckém kraji.

Opatření B.4.37.   Umožnit hospodárné dotěžení zásob v rámci rozšíření stávajícího DP Václavice II v chráněném ložiskovém území Václavice III na výhradním ložisku Grabštejn se zahloubením o max. 15 metrů a odtěžením závěrného svahu jak k osadě Uhelná, tak k obci Václavice s předpokládanou životností těžitelných zásob na dobu cca 5-7 let. Dodržovat těžbu nad stávající hladinou podzemní vody (tj. cca na 265 m n. m.) a doporučit pravidelný monitoring za účelem ochrany podzemních vodních zdrojů Uhelná pro zásobování města Hrádek nad Nisou.