Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Dětřichov

Letecký snímek: Situace dvou netěžených bloků ložiska s netěženým dobývacím prostorem.

 

Dřívější povrchová těžba - z větší části vytěžené, v plánu zajištění.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3067500
Obec: Frýdlant, Dětřichov
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Frýdlant I (70892)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Chráněné ložiskové území: východní blok výhradního ložiska stavebního kamene bez ochrany CHLÚ
Střety:
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - kategorie nadregionální biokoridor v návrhu

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, z větší části vytěžené s nízkými zbytkovými zásobami, v plánu zajištění.

Opatření B.4.31.   S využitím a obnovou hornické činnosti u ložisek Dětřichov s DP Frýdlant I a Heřmanice u Frýdlantu s DP Heřmanice nepočítat z důvodu velmi obtížné dopravní přístupnosti do lomů a dlouhodobě utvářející významné geobiocenózy a ekosystému v opuštěných těžebnách; ponechat tyto prostory ve stávajícím stavu s doporučením důsledné ochrany mokřadních ploch, bez možnosti zásahu do vodních a mokřadních enkláv.

Opatření B.4.32.   Opuštěné provozovny se zbytkovými zásobami, které jsou v režimu plánu zajištění podle báňských předpisů, jejichž využití je již nereálné, transformovat na významný krajinný prvek, který by byl přístupný veřejnosti (viz ložisko Heřmanice u Frýdlantu, Polevsko, Železný Brod - Pelechov, Dětřichov, Heřmanice 2-Kristiánov apod.). Pro zpřístupnění veřejností je nezbytné po dohodě s těžební organizací provést náležité právní úkony ve smyslu zrušení DP a odpisu zbytkových zásob stavebního kamene.

Opatření B.4.33.   Po dohodě s těžební organizací zvážit návrh na odpis zbytkových zásob v DP Heřmanice u Frýdlantu I,, v krajním případě ponechat zbytkové zásoby ložiska Dětřichov s DP Frýdlant I a Heřmanice u Frýdlantu s DP Heřmanice Frýdlantu I jako surovinovou rezervu pro občasnou malotěžbu pro lokální účely, zejména pro účely těžby lomového kamene pro protipovodňové a protierozní opatření, popř. jiná nezbytná sanační opatření pro dotčené obce (především ke zpevňování vodních koryt, pro výstavbu pohledových opěrných zdí, výstavbu gabiónových stěn a plotů, říčních propustků, popř. realizaci zahradní architektury apod.), a to v minimálních objemech těžby. Podmínkou pro občasnou malotěžbu lomového kamene je důsledná ochrana mokřadních ploch. Management těžby realizovat tak, aby vodní a mokřadní enklávy nebyly zasaženy.

Opatření B.4.35.   Dlouhodobě ponechat jako surovinové rezervy s dlouhodobým výhledem nevyužívaná výhradní a nevýhradní ložiska stavebního kamene (např. ložiska Hořensko, Železný Brod-Pelechov, Polevsko, Heřmanice 2-Kristiánov, Heřmanice u Frýdlantu, Dětřichov, Janovice u Kravař, Jítrava, Prácheň-Česká Skála, Slunečná-Kozlí, Dolní Vítkov, Hodkovice nad Mohelkou, Janovice-Heřmanice, Mlýnice, Slunečná-Kameník, Přívlaka-Chlumek, Milíře, Peřimov-Strážník, Noviny pod Ralskem, Františkov-Sachrův hřeben, Kryštofovo Údolí, Košťálov a dalších 7 evidovaných a registrovaných prognózních zdrojů stavebního kamene – např. Stružinec, Velká Bukovina, Sloup v Čechách – Slavíček, Lhota-Komárov, Frýdlant-Větrov 2, Pelíkovice, popř. Dubičná-Dubí hory apod. a dalších nebilancovaných ložisek – vyjmutých z Bilance zásob nerostných surovin ČR - např. Nové Město pod Smrkem, Ferdinandov-Raspenava, Hejnice, Raspenava – Vápenný vrch a Raspenava apod.). Důvodem jsou vykazující velmi nízké ekonomicky nerentabilní objemy vytěžitelných zásob a nízkou ložiskovou prozkoumanost, komplikované báňsko-technologické postupy využití, velmi variabilní až výrazně zhoršenou kvalitu suroviny a zejména významnější, doposud nevyřešené až neřešitelné střety zájmů s ochranou krajiny a přírody a dalšími složkami ochrany životního prostředí a zákonem chráněných zájmů. Důvodem je také problematické dopravní napojení a zatížení nákladní automobilovou dopravou izcela nevyhovující umístění těchto ložisek vzhledem k blízkosti zastavitelných plochá a intravilánu území dotčených obcí.

Opatření B.4.36.   Dlouhodobě monitorovat opuštěné těžebny před nepovoleným zavážením komunálním a nebezpečnýcm odpadem. Rizikem vytěžených prostor může být nelegální zavážení opuštěných těžeben inertními odpadovými materiály (výkopová zemina, výlomy z tunelů – lokalita Mlýnice). Opuštěná těžebna s evidovanými zásobami nabízí vytěžený prostor pro velkoprostorové skládky odpadu, ty však nesmí blokovat využitelné zbytkové a rezervní zásoby pro budoucnost (Dětřichov, Frýdlant v Čechách – Větrov apod.).

Úkol č.7:  Zákonnou ochranou CHLÚ jsou nepokryté také 2 bloky, včetně 3 výpočtových bloků (K-21-1P, O-21-2P a O-32-4P) výhradního ložiska radioaktivní suroviny a stopových prvků Osečná-Kotel (č. 3240800), nacházející se SZ a JZ od stávajícího CHLÚ, dále jižní blok výhradního ložiska radioaktivní suroviny Hamr p. R. (č. 3240500), dále severní blok výhradního ložiska stavebního kamene Heřmanice 2-Kristiánov (č. 3242500) a v neposlední řadě samostatný východní blok výhradního ložiska stavebního kamene Dětřichov (č. 3067500).