Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Dětřichov

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3089000
Obec: Dětřichov
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Název organizace: Česká geologická služba, Praha
Chráněné ložiskové území: Dětřichov (08900000)
Střety:
  • střety s ochranou podzemní vody
  • ochranné pásmo vodního zdroje - Dětřichov-vrt (stupeň I a II)
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les zvláštního určení, les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Nevyužívané ložisko se střety zájmů.

Opatření B.4.56.   Ložiska, která zaujímají významnější, doposud nevyřešené až ve své podstatě neřešitelné střety zájmů, ponechat jako surovinové rezervy. Jedná se o ložiska Frýdlant, Dětřichov, Předlánce-Andělka, Bulovka, Pelechov-Železný Brod, západní samostatně oddělený blok zásob výhradního ložiska Bílý Kostel, ložiska Česká Lípa-Dubice apod.).