Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Chuchelna (Smrčí-Proseč)

Fotografie: Pohled na severozápadní část ložiska

 

Dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3021900
Obec: Chuchelna
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Chuchelna I (71061)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Životnost zásob: do 5-10 let
Chráněné ložiskové území: Chuchelna I (02190000)
Střety:
  • střety zájmů s dotčenými obcemi
  • ZPF - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • Geopark Český ráj

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané s povolenou hornickou činností, v plánu zajištění. Ložisko je plánované do těžby jako náhrada za Smrčí 2 a 3 a Záhoří-Proseč.

Ložisko stavebního kamene plánované do těžby v rámci DP a povolené hornické činnosti. Zahájení (obnovu) hornické činnosti v DP Chuchelna I uskutečnit za předpokladu realizace podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu za účelem ověření geologicko-úložných poměrů, hydrogeologických poměrů a zejména kvality a kvantity suroviny. Nutnost vyřešení střetů zájmů s dotčenými obcemi.

Opatření B.4.27.   S dotěžením zásob na výhradním ložisku Chuchelna (Smrčí-Proseč) v DP Chuchelná I. počítat až po ukončení těžby na dotěžovaném výhradním ložisku Smrčí 2 a 3 a Záhoří–Proseč.

Opatření B.4.28.   Obnovu hornické činnosti v DP Chuchelna I uskutečnit za předpokladu realizace podrobného geologického a hydrogeologického průzkumu za účelem ověření geologicko-úložných poměrů, hydrogeologických poměrů a zejména kvality a kvantity suroviny. Jedná se o nezbytnou podmínku opírající se o potvrzené skutečnosti na navazujícím dotěžovaném ložisku Smrčí 2 a 3, jehož kvalita suroviny východním a jižním směrem se výrazně zhoršuje, a kde při povrchu jsou bazalty intenzivně argilizovány, mocnost zjílovělých hornin místy přesahuje 12 m. Dobývací prostor Smrčí na výhradním ložisku Smrčí 2 a 3 má schválené POPD do vydobytí veškerých disponibilních zásob, a to na max. kótu 441 m n. m. Těžba na ložisku Chuchelna (Smrčí-Proseč) v DP Chuchelna I předpokládá nepříznivé vlivy spojené se zásahem do lesních porostů a do VKP. V rámci zahloubení u těchto ložisek mohou existovat potenciální rizika možného narušení hladiny podzemní vody v zájmovém území. V případě narušení hladiny podzemní vody při těžbě je potřeba zajistit podrobný monitoring a odborný dohled. Narušení hladiny podzemní vody těžbou povolit pouze při prokázání pouze lokálně omezeného vlivu případného depresního kuželu a nulového vlivu na kvalitu podzemních vod.