Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Chlum-Maršovický vrch (Újezd)

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3193500
Obec: Chlum
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Chlum I (70981)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Objem těžby: 140 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: max. 7-10 let, bez možnosti rozšíření a zahloubení
Střety:
  • CHOPAV  - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Na ložisku probíhá těžební a sanační činnost, ložisko se dotěžuje zahloubením v max. rozsahu DP, odvalové hospodářství přesahuje hranici DP. Životnost zásob max. do 10 let, v případě navýšení roční těžební produkce se životnost ložiska výrazně zkrátí.

Opatření B.4.8.   Po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiskách Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč, Chlum-Maršovický vrch (Újezd) a dále Studenec u Horek a Cidlina-Doubravice řádně vytěžené prostory rekultivovat podle schváleného plánu sanace a rekultivace dle platné legislativy. Doporučujeme v rámci rekultivace zachovat obnažené skalní odkryvy s unikátními geologickými útvary, pro demonstraci vulkanologických fenoménů, které mohou být zpřístupněné v rámci Geoparku.  Obnažené těžební stěny a prostory spíše revitalizovat než rekultivovat, tj. využívat přírodních procesů pro dosažení reliéfově a biotopově různorodého prostředí a více praktikovat přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území (s maximálním uplatněním přirozené sukcese) využívající přírodních procesů za účelem vytvoření přírodně hodnotných ekosystémů; pouze v ojedinělých případech po detailnější analýze potenciálních rizik zvážit možnosti částečného zavezení vytěžených prostor inertními materiály (lom Tachov u Doks).