Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Česká Lípa-Dubice

Letecký snímek: území s ložiskem štěrkopísku a netěženým dobývacím prostorem

 

Dřívější těžba z vody, ložisko s nízkými zásobami.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3047300
Obec: Česká Lípa
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Nevyužívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Česká Lípa (70893)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s.
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • evropsky významná lokalita (EVL) - Dolní Ploučnice
  • významný krajinný prvek
  • záplavové území - Q 100, Ploučnice
  • NIVA
  • výrazné střety zájmů
     
Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko nevyužívané, bez povolení hornické činnosti, s nízkými zásobami, výrazné střety zájmů.

Opatření B.4.47.  I přes potenciální negativní vlivy upřednostnit otvírku ložiska Bohatice před otvírkou zbývajících evidovaných rezervních zdrojů štěrkopísků na území kraje, např. na blízkém ložisku Česká Lípa-Dubice. V případě možného ovlivnění jímacích zdrojů podzemních vod v obci Bohatice v důsledku těžby zajistit trvalé zásobování obyvatelstva obce Bohatice pitnou vodou (vybudování nezávislého kapacitního zdroje vody, prohloubení stávajících studní v obci do vydatnějších křídových zvodní). 

Opatření B.4.56.   Ložiska, která zaujímají významnější, doposud nevyřešené až ve své podstatě neřešitelné střety zájmů, ponechat jako surovinové rezervy. Jedná se o ložiska Frýdlant, Dětřichov, Předlánce-Andělka, Bulovka, Pelechov-Železný Brod, západní samostatně oddělený blok zásob výhradního ložiska Bílý Kostel, ložiska Česká Lípa-Dubice apod.).