Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Bezděčín

Současná povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3021800
Obec: Frýdštejn
Surovina: Stavební kámen
Stav využití: Využívané
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Bezděčín, Bezděčín I (70619)
Název organizace: EUROVIA Kamenolomy, a. s., Liberec
Objem těžby: 58 tis. t (rok 2022)
Životnost zásob: více než 10-14 let (za podmínky, že navýšené zásoby budou povolené hornickou činností), celkově jsou DP bez možnosti dalšího rozšíření a navýšení zásob
Chráněné ložiskové území: Bezděčín (02180000)
Střety:
  • CHOPAV - Severočeská křída
  • PUPFL - les hospodářský

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Probíhající těžební a sanační činnost, jedno z mála ložisek se životností zásob vyšší než 10 let, je plánováno navýšení geologických zásob dalším zahloubením lomu (v současné době bez vyhodnocení EIA). Problémem je umístění technologické linky na blocích zásob.

Opatření B.4.5.  Zahlubování a případné plošné rozšiřování těžby nově navýšených vytěžitelných zásob na ložisku Bezděčín v DP Bezděčín a DP Bezděčín I pod bázi 507 m n. m. podmínit zpracováním podrobného hydrogeologického průzkumu a případných seismických měření vlivu trhacích prací s realizací všech potřebných opatření a monitoringu, kterými musí být prokázána minimalizace potenciálních rizik.

Opatřeení B.4.8.  Po ukončení hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na ložiskách Bezděčín, Smrčí 2 a 3, Tachov u Doks, Záhoří-Proseč, Chlum-Maršovický vrch (Újezd) a dále Studenec u Horek a Cidlina-Doubravice řádně vytěžené prostory rekultivovat podle schváleného plánu sanace a rekultivace dle platné legislativy. Doporučujeme v rámci rekultivace zachovat obnažené skalní odkryvy s unikátními geologickými útvary, pro demonstraci vulkanologických fenoménů, které mohou být zpřístupněné v rámci Geoparku.  Obnažené těžební stěny a prostory spíše revitalizovat než rekultivovat, tj. využívat přírodních procesů pro dosažení reliéfově a biotopově různorodého prostředí a více praktikovat přírodě blízkou obnovou těžbou narušeného území (s maximálním uplatněním přirozené sukcese) využívající přírodních procesů za účelem vytvoření přírodně hodnotných ekosystémů; pouze v ojedinělých případech po detailnější analýze potenciálních rizik zvážit možnosti částečného zavezení vytěžených prostor inertními materiály (lom Tachov u Doks).