Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?


Arnoltice-Pertoltice

Ložisko plánované do těžby, dřívější povrchová těžba.

Mapa - Surovinový informační systém ČGS
Číslo ložiska: B-3000800
Obec: Bulovka, Pertoltice
Surovina: Štěrkopísky
Stav využití: Plánované do těžby
Druh ložiska: Výhradní
Dobývací prostor: Dolní Pertoltice (71194)
Název organizace: Ladislav Šeda, Turnov (v současné době je ložisko ve správě spol. České štěrkopísky, s.r.o.)
Chráněné ložiskové území: Arnoltice-Pertoltice (00080000)
Střety:
  • závažné majetkoprávní střety
  • zemědělský půdní fond - 2. třída ochrany
  • PUPFL - les hospodářský
  • ÚSES - Poustecká obora (kategorie nadregionální biocentrum)
  • NIVA
Další informace:

řízení EIA:  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP329?lang=cs 

 

Informace z Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje:

Ložisko štěrkopísků plánované do těžby, vydané souhlasné závazné stanovisko EIA (závažné majetkoprávní střety), není doposud povolená hornická činnost.

Opatření B.4.44.  Nové otvírky připravovat s ohledem na stávající prokázané dotěžované zdroje – vzhledem k postupnému úbytku zásob štěrkopískových surovin kolem roku 2020-2025 se doporučují nové otvírky ložisek štěrkopísků. Za velmi perspektivní ložiska k budoucímu využití v návrhovém období 2018-2030 se jeví výhradní ložiska Bohatice s DP Pertoltice pod Ralskem, Arnoltice-Pertoltice s DP Dolní Pertoltice, v krajním případě i ložisko Mimoň-Ploučnice. K využití se rovněž navrhuje surovinově významné ložisko Krásný Les–Raspenava s DP Krásný Les I, je však nezbytné dořešit střety zájmů. Při splnění přísných podmínek dopravní přístupnosti je v krajním případě využitelný i východní samostatně oddělený blok výhradního ložiska Bílý Kostel. Při případné přípravě těžby na ložisku Mimoň-Ploučnice směřovat těžbu na části ložiska mimo území EVL Horní Ploučnice, přednostně využít západní část ložiska.

Opatření B.4.48.  V časovém horizontu 2022-2025 počítat s povolením hornické činnosti na části bloků zásob výhradního ložiska Arnoltice – Pertoltice s DP Dolní Pertoltice, s respektováním ochranných pásem hygienické ochrany dotčených obcí a ochrany krajiny a přírody. V případě neodstranění závažných limitujících překážek v rámci rozšiřování těžeb ve stávajících využívaných pískovnách situovaných zejména v Hrádecké oblasti, počítat s jeho plně kapacitním využitím v krátkém časovém horizontu (max. do 1-3 let).